تبلیغات
کـــــــــــل کـــــــــــل GIRL & BOY - روزگارم سرخ است
کـــــــــــل کـــــــــــل GIRL & BOY
این وبلاگ جهت تبادل اطلاعات ساخته شده است

روزگارم سرخ است

من پرسپولیسی ام

روزگارم سرخ است

تکه قلبی دارم،آن هم سرخ است

تیمی دارم،بهتر از استقلال

خونی،بهتر از آب روان

من هوادارم

قبله ام یک گل سرخ

جانمازم عشق سرخ

همه ذرات وجودم متبلور شده است از سرخی

پرسپولیس تیمی نیست،که به آسانی از یاد من و تو برود

پرسپولیس مجذور عشق است

پرسپولیس،رنگ سرخی است به توان بی نهایت

پرسپولیس،ضرب دل سرخ من و توست

پرسپولیس،هندسه فریاد سرخ است

هرکجاهستم باشم،پرسپولیس مال من است

بادها،طوفانها،ف ریادها مال من است

چه اهمیت دارد

گاه اگرمیبازد،مهم عشقی است که در قلب من و تو جاری است

من نمی دانم

که چرامیگویند:آب آبی است،یاکه دریا آبی است

و چرا در دل ما طوفان سرخی جاری است

لاله سرخ چه کم از آبی اسمان دارد

چشمهاراباید شست،جور دیگر باید دید

و نپرسیم چراخون سرخ است

بو کنیم گلهای سرخ را

و نپرسیم چرا قلب حقیقت سرخ است

کار مانیست شناسایی راز گل سرخ

کار ما شاید این است

که در افسون گل سرخ شناور باشیم

آسمان را سرخ کنیم

و وقت غروب،دوباره متولدبشویم

کارماشاید این است

که میان گل سرخ ولاله قرمز

فریاد زنیم

من هوادارم

عشقم سرخ است...